40 ANYS D’EXPERIENCIA JURÍDICA

La nostra firma porta defensant els drets dels nostres clients en les diferents vessants del Dret Públic,  com poden ser la contractació pública,  urbanisme , medi ambient , funció publica i relacions laborals així com els aspectes fiscals i de tributs.

Els nostres serveis destacant per una atenció personalitzada als nostres clients i en troba la proposta mes adequada a les seves necessitats, que implicar l’assessorament jurídic, la consultoria i la defensa judicial davant els diferents jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Àrees de pràctica

Assessorament i defensa jurídica en les àrees següents:

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes i concessions, col·laboració publica privada, processos de privatització o internalització serveis, procediment sancionadors, execució contracte, reclamació factures, recursos administratius, recursos davant òrgans contractuals i jurisdiccionals.

FUNCIO PUBLICA I RELACIONS LABORALS

Procediments disciplinaris, acomiadament, amortització llocs de treball, Relació Llocs de Treball, processos selectius i provisió llocs de treball, permisos, llicencies, jubilaciones, convenis i pactes de personal de l’administració.

URBANISME

Llicencies urbanístiques, edificació, en sol no urbanitzable, obertura establiments, assessorament i impugnació planejament urbanístic i territorial, actuacions en sòl no urbanitzable, protecció mediambiental, convenis urbanístics i gestió urbanística, expropiacions i valoracions urbanístiques, habitatge.

MEDI AMBIENT

Projectes i plans de protecció ambiental, contaminació acústica i lumínica.

FISCAL I TRIBUTS

Fiscalitat general, internacional i local. Recursos i Contenciosos tributaris.

DRET ADMINISTRATIU

responsabilitat patrimonial, subvencions, organització i funcionament de les administracions públiques, infraestructures i gestió patrimonial de les administracions, transparència, protecció de dades de caràcter personal.

LLARGA EXPERIENCIA DE TREBALLS EN I PER A LES ADMINISTRACIONS

Podem acreditar una llarga experiència en l’àmbit de la consultoria, estudis, informes
jurídics i defensa jurídica davant i per a les administracions

PRINCIPALS TREBALLS EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS PÚBLICS

 • Estudi de recollida, tractament i eliminació dels residus urbans de la Comarca del Berguedà
 • Programa d’Actuació Comarcal de l’Alt Penedès (estudi tècnic-econòmic, competencial i urbanístic)
 • Programa d’Actuació Comarcal del Berguedà (estudi tècnic-econòmic, competencial i urbanístic)
 • Programa d’Actuació Comarcal de la Garrotxa (estudi tècnic-econòmic, competencial i urbanístic)
 • Constitució Mancomunitat de Municipis d’Andorra (Terol) per la portada i abastament d’aigües
 • Estudi i Proposta de contractació del Servei d’abastament d’aigua domiciliaria a Cunit

PRINCIPALS TREBALLS EN L’ÀMBIT DE L’URBANISME

 • Estudi i Proposta de contractació del Servei d’abastament d’aigua domiciliaria a Olivella Urbanisme
 • Normes subsidiàries de planejament del municipi d’Olivella
 • Pla Especial d’Infraestructures i Reforma interior de la Urbanització Can Surià
 • Pla Especial d’Infraestructura i Reforma interior de la U.A. Núm. 1 altrament anomenada nucli urbà
 • Projecte de reparcel·lació del polígon I i III de la urbanització Mas Mestres (Olivella) d’aprox. 700 parcel·les
 • Assessor redacció P.A.U., P.P., P.U., i redacció projecte compensació del Sector núm. 8 anomenat Pla d’En Mestres de Sant Sadurní d’Anoia
 • Estudi de l’Oferta del Sòl Industrial de l’Alt Penedès
 • Constitució d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores
 • Estatuts i bases de la Junta de Compensació Mas Mestres, polígon I i III
 • Estatuts i bases de la Junta de Compensació del sector núm. 8 del Pla d’En Mestres (Sant Sadurní d’Anoia)
 • Assessor Junta Compensació Muntanya Rodona (Subirats)
 • Estatuts i bases Junta de Compensació Sant Jordi
 • Redacció Estatuts Junta compensació, assessorament Pla Parcial, redacció i elaboració projecte de Compensació Polígon Residencial camí de l’Olivera (Sant Martí Sarroca)
 • Normes subsidiàries de Les Cabanyes
 • Revisió del P.G.O.U de Sitges
 • Assessorament i participació en la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
  de Sitges
 • Pla Parcial “Camp de la Serra i l’Olivera” de Sant Martí Sarroca
 • Assessorament en la tramitació del PAU del sector Pous d’en Rossell de Vilafranca del Penedès
 • Assessorament i participació en la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Torrelles de Foix
 • Modificació puntual del Pla General de Castellví de la Marca
 • Assessorament i participació en la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llorenç del Penedès
 • Assessorament i participació en la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Sènia
 • Assessorament i participació en la formulació del Pla d’Ordenació Municipal de la Torre de Claramunt
 • Accions i defensa en recursos administratius i jurisdiccionals
 • Assessorament en la tramitació de tot tipus de planejament i gestió urbanística
 • Redacció i tramitació de tot tipus d’instruments de planejament. (POUM, Plans Parcials, Plans Especials, Programes d’actuació Urbanística)
 • Redacció i tramitació d’entitats urbanístiques col·laboradores (Juntes de compensació, Juntes de concertació i Juntes de conservació)
 • Redacció i tramitació projectes de reparcel·lació urbanística
 • Redacció i negociació de convenis urbanístics de planejament, gestió i disciplina urbanística
 • Assessorament i gestió de llicències urbanístiques
 • Assessorament i defensa d’expedients de disciplina urbanística
 • Informes i valoracions urbanístiques
 • Redacció i implantació d’auditories urbanístiques i sistemes de control de qualitat urbanística
 • Assessorament i gestió del Patrimoni Municipal del Sòl
 • Assessorament i gestió d’infraestructures, serveis i equipaments municipals
 • Redacció i assessorament de plans d’habitatges
 • Creació i assessorament de societat urbanístiques i de promoció d’habitatges.
 • Modificació Puntual PGO Metropolità “carrer Rubió i Ors” Molins de Rei. INCASOL
 • Modificació Puntual, PGO Metropolità, sector “Can Caralleu”, UA-2, Barcelona. Junta de Compensació
 • Modificació Puntual PGO Metropolità, sector “Avinguda del Tibidabo”, Barcelona, Propietari particular
 • Modificació Puntual-1 UA-14, de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès. INCASOL
 • Modificació Puntual-2 UA-14, de Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès. INCASOL.
 • Normes subsidiàries del planejament. Modificació Puntual, “Nucli antic”. Ajuntament Mura
 • Normes subsidiàries del planejament. Modificació Puntual, “Escoles”. Ajuntament Mura

Gestió Urbanística

 • Estatuts i bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació de Les Colines, d’Olivella
 • Projecte de Compensació de Les Colines d’Olivella
 • Projecte de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 3 de Sant Sadurní d’Anoia
 • Projecte de Reparcel·lació Muntanya Rodona de Subirats
 • Memòria i Estudi Econòmic per a la implantació del Port Esportiu de Cubelles
 • Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació. Núm. 25 Puig moltó, de Sant Pere de Ribes
 • Estatuts i bases d’actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació Residencial Olivella, d’Olivella
 • Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Residencial Olivella, d’Olivella.
 • Projecte d’Urbanització del Pla del Mestres de Sant Sadurní d’Anoia
 • Projecte d’urbanització “Camp de la Serra i l’Olivera” de Sant Martí Sarroca
 • Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació “Camp de la Serra i l’Olivera “ de Sant Martí Sarroca
 • Projecte de Reparcel·lació “Camp de la Serra i l’Olivera” de Sant Martí Sarroca
 • Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació Pous d’en Rossell, de Vilafranca del Penedès
 • Projecte de Reparcel·lació Pous d’en Rossell, de Vilafranca del Penedès
 • Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació Eixample Nou, de Castellví de la Marca
 • Projecte de Reparcel·lació Eixample Nou, de Castellví de la Marca
 • Projecte de Reparcel·lació UA-9 Can Valls de Masquefa
 • PERI Zona Residencial Especial. Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 • Zona Residencial Especial. Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
 • PAU “Cal Jaques” Les Cabòries. Junta de Compensació. Avinyonet del Penedès
 • Projecte d’expropiació. Av. Catalunya. Ajuntament Vilobí del Penedès
 • Projecte d’expropiació Campus Universitari Castelldefels. INCASOL.
 • Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la US-14 Santa Agnès de Malanyanes. La Roca del Vallès. INCASOL
 • Projecte d’urbanització. SAU-2. Vilobí del Penedès. Junta de Compensació
 • Projecte d’urbanització. SAU-3. Vilobí del Penedès. Junta de Compensació

Assessorament i defensa jurídica a les Corporacions Locals i altres entitats públiques

 • Badalona
 • Castellví de la Marca
 • Ger
 • Isòvol
 • Cubelles
 • Sitges
 • Sant Martí Sarroca
 • Olesa de Bonesvalls
 • Gavà
 • Castellet i la Gornal
 • Sant Coloma de Cervelló
 • Consorci Urbanístic de Cerdanyola del vallès
 • Torrelles de Foix
 • Sant Cugat Sesgarrigues
 • Olèrdola
 • Pontons
 • Dosrius
 • Subirats
 • Cabrera d’Igualada
 • La Roca del Vallès
 • La Garriga
 • Torrent
 • Mont-ras

TENS DUBTES SOBRE UN ASSUMPTE JUDICIAL? PREGUNTA’NS

PREGUNTAR A UN EXPERT

Treballem junts

Oferim als nostres clients un assessorament de la màxima qualitat possible.

FER UNA CONSULTA